info@apartmentskrakow.eu | tel. +48 609 880 208

REGULAMIN
Zespół P&J Apartamenty wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, którego postanowienia służyć mają zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich Gości.

1.

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem") dotyczy zasad najmu lokali mieszkalnych (zwanych dalej "Apartamentami") pomiędzy P&J Apartamenty s.c. Przemysław Więcek, Michał Więcek (zwanym dalej "Wynajmującym") z klientami (zwanymi dalej "Gośćmi").

2. Wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą w lokalu w Krakowie przy ul. Floriańskiej 39 (zwanym dalej "Biurem").

2.

1. Apartamenty wynajmowane sa wyłącznie na cele mieszkalne.

2. Jeśli nie zostanie ustalone inaczej za obopólną zgodą Wynajmującego i Gościa, Apartamenty wynajmowane są na doby.

3. Jeśli Gość nie sprecyzuje czasu pobytu najmując Apartament przyjmuje się, ze został on wynajęty na jedną dobę.

4. Przy zameldowaniu Gość dostaje 1 komplet kluczy do każdego z wynajmowanych Apartamentów. Za każdy dodatkowy komplet kluczy do Apartamentu Wynajmujący może pobrać kaucje 150,00 PLN zwrotną w momencie zdania dodatkowego kompletu kluczy do Biura.

5. Jeśli za porozumieniem stron nie zostało ustalone inaczej, Gosc po upływie pobytu w Apartamencie zdaje klucz w Biurze. W przypadku niezwrócenia kluczy od Apartamentu do Biura, Wynajmujący ma prawo do potrącenia kosztów z kaucji bądź z karty kredytowej, o której dane Gość może być poproszony przy zameldowaniu.

6. Doba najmu zaczyna się od godziny 15:00 w dniu rozpoczęcia obowiazywania umowy i trwa do godziny 11:00 ostatniego dnia najmu. Po przekroczeniu czasu trwania najmu Wynajmujący ma prawo naliczyc opłatę jak za kolejna dobę najmu.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu zameldowania Goście powinni zgłaszać w Biurze osobiście bądź telefonicznie do godziny 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu Apartamentu.

8. Wynajmujący uwzgledni życzenie przedłużenia pobytu odpowiednio do dostepności Apartamentu.

3.

1. Każdy z Gości mieszkajacych w Apartamencie może zostać wylegitymowany podczas zameldowania.

2. Gość przy zameldowaniu podpisuje karte meldunkową podajac numer dowodu tożsamości, którym się posługuje potwierdzając zapoznanie się i akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Gość ma prawo do bezpłatnej anulacji rezerwacji Apartamentu do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. W przypadku anulacji rezerwacji po tym terminie Wynajmujący ma prawo do pobrania kwoty równowartości kosztu za 1 dobę pobytu w Apartamencie.

4. Gość meldujący się w Apartamencie reprezentuje współnajemców, wraz z którymi odpowiedzialny jest solidarnie.

4.

1. Opłata za pobyt w Apartamencie pobierana jest z góry, w momencie odebrania przez Gościa kluczy do Apartamentu i jest bezzwrotna.

2. Wynajmujący może żądać wpłacenia przez Gościa kaucji lub podania numeru karty kredytowej w celu zabezpieczenia płatności. Kaucja zostanie zwrócona Gościowi w chwili opuszczenia Apartamentu, po stwierdzeniu wypełnienia przez niego wszystkich zobowiazań i powinności w stosunku do Wynajmującego i Apartamentu. Wynajmujący ma prawo do potracenia z kaucji wszystkich roszczeń i należności.

5.

1. Gość nie moze przekazywac Apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

2. Osoby nie zameldowane w Apartamentach mogą przebywac w nich od godziny 7:00 do 22:00.

3. Wynajmujący może odmówic przyjecia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu znaczaco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gosci, pracowników lub innych osób przebywających w Apartamentach lub też w inny sposób zaklócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Apartamentów.

4. Wynajmujący może odmówic przyjęcia Goscia, który podczas zameldowania budzić będzie wątpliwości co do stanu trzeźwości czy ogólnie przyjętych norm wspólżycia w przestrzeni publicznej.

6.

1. Apartamenty świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżen dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w Biurze w celu umożliwienia Wynajmującemu podjęcia działania.

2. Wynajmujący ma obowiazek zapewnić:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania poufności o danych osobowych,
- profesjonalną i uprzejmą usługę w zakresie wszystkich świadczonych usług,
- sprzątanie Apartamentu i wykonanie niezbędnej naprawy urządzen podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
- sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Wynajmujący dołoży wszelkich starań aby - w miarę możliwości - zaproponować inny Apartament lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

3. W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Apartamentów nie powinno zaklócać spokojnego pobytu innych Gości. Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

7.

1. Wynajmujący ma prawo do anulacji rezerwacji do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu Gości bez podania przyczyny oraz zwrócenia ewentualnie wpłaconej zaliczki na rachunek podany przez Gościa lub w inny sposób przez niego wskazany.

2. Wynajmujący ma prawo rozwiaząć umowę bez wypowiedzenia, gdy lokal mieszkalny stał sie nieużyteczny z powodów niezależnych od Wynajmującego.

3. W przypadku niemożności korzystania z lokalu, Gościowi przysługuje inny lokal zaproponowany przez Wynajmującego o takim samym lub wyższym standardzie.

4. Przy niemożliwości zaproponowania takiego lokalu Gościowi przysługuje jedynie zwrot zapłaconego czynszu w wysokości dobowej stawki za każdy dzień niemożności korzystania z lokalu.

8.

1. Na życzenie Gościa Apartamenty świadcza nieodpłatnie nastepujące usługi: - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, - przechowanie bagażu; Apartamenty mogą odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utrate lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, o ile strony nie postanowiły inaczej.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w Apartamentach po wyjeździe Gościa.

9.

1. Gość zobowiązuje się do dbania o stan lokalu.

2. Gość Apartamentów ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. Wszelkie wady lokalu Gość powinien zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie po ich zaistnieniu.

4. W razie zniszczenia lokalu bądź jego wyposażenia Gość zobowiazuje się do odnowienia lokalu lub naprawy wyposażenia lub zwrotu kosztów odnowienia lub naprawy. Za czas niemożności korzystania z lokalu powstałego na skutek zniszczeń Gosc zapłaci bez sprzeciwu kare umowną w wysokości stawki doby najmu z umowy za każdą dobe niemożności korzystania z lokalu przez Wynajmującego.

5. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentu.

10.

1. Spory wynikłe z wykonywania umowy, jak również pozostające w jakimkolwiek związku z umową rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

2. Wobec wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz obowiazujące przepisy prawa.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO I SPOKOJNEGO POBYTU W NASZYCH APARTAMENTACH.
ZESPÓŁ P&J Apartamenty s.c. Przemysław Więcek, Michał Więcek